Od ustanovitve leta 1945 koprska gimnazija uspešno opravlja nalogo ključne splošnoizobraževalne srednje šole s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre, saj je bila in ostaja osrednja ustanova za najširši kadrovski razvoj v svojem okolju. Z izbranima izobraževalnima programoma in kakovostnim poukom pripravlja dijake za maturo in nadaljnje šolanje, pri čemer razvija vse njihove zmožnosti, od znanstvenih (naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih) do umetniških in športnih.

Šola v svojem izobraževalnem in vzgojnem poslanstvu uresničuje obvezni gimnazijski kurikul ter omogoča pridobitev splošne kulturne razgledanosti in razvijanje sestava lastnih spoznavnih, etičnih in estetskih vrednot. Dijaki spoznavajo tako kulturno dediščino v Republiki Sloveniji in zamejstvu kot tudi kulturno dediščino ožjega narodno mešanega okolja. Pri tem si oblikujejo svojo osebno, nacionalno in državljansko identiteto ter strpen in spoštljiv odnos do pripadnikov italijanske manjšine kot tudi do drugih narodov in kultur.

Šola skuša v okviru rednega pouka in s pomočjo izvenšolskih dejavnosti gimnazijce spodbujati k razmišljanju o človeku, naravi in družbi. Navaja jih na razumevanje sebe in drugih (še zlasti drugačnih), zapletenih družbenih procesov in zakonitosti narave. V času globalizacijskih teženj in hitrega znanstvenega, tehničnega in tehnološkega razvoja svoje dijake ozavešča o človeku kot najvišji vrednoti ter utrjuje prepričanje o nujnosti ohranjanja in varovanja naravnega okolja za preživetje prihodnjih rodov. Spodbuja jih k samostojni kritični presoji obravnavanih učnih vsebin ter aktualnih strokovnih, družbenih in moralnih problemov. Z navajanjem dijakov na iskanje (čim bolj izvirnih) načinov za njihovo reševanje prerašča iz “papirnate šole” v šolo za življenje. V okviru izbirnih vsebin in izvenšolskih dejavnosti se gimnazijci lahko uveljavljajo na šoli oziroma v njenem okolju z ustvarjalnimi, poustvarjalnimi, raziskovalnimi, športnimi in humanitarnimi dejavnostmi.

Šola skrbi za dobre in spodbudne medsebojne odnose na vseh ravneh svojega delovanja, tako znotraj ustanove (medsebojno spoštovanje; odprt, argumentiran in demokratičen dialog; občutljivost za sogovorca, še zlasti, če je ta hierarhično nižje) kot v sporazumevanju in sodelovanju s starši ter širšim okoljem. S tem sooblikuje zavest o pripadnosti dijakov lastni šoli in zavest okolja o njenem pomembnem izobraževalnem, vzgojnem in kulturnem poslanstvu. Da bi ga učitelji lahko v čim večji meri uresničevali, jih vodstvo šole spodbuja k trajnemu izobraževanju, odgovornosti za osebno strokovno rast, odprtosti za didaktične novosti pri pouku in mentorsko delo z dijaki. Za  nadstandardne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu skuša s pomočjo staršev vsako šolsko leto pridobiti dodatna sponzorska in donatorska sredstva, namenjena financiranju programov in prireditev, nakupu sodobne didaktične opreme in nagrajevanju mentorjev.

Šola svojo vizijo in poslanstvo operacionalizira z dolgoročnimi strateškimi cilji gimnazijskega razvoja in kratkoročnimi konkretnimi cilji, zapisanimi v vsakokratnem letnem delovnem načrtu. Šele njihovo dejansko uresničevanje v vsakdanjem šolskem življenju lahko spremeni zgornje visoko doneče besede v stvarnost.

Izobraževalni program

Na Gimnaziji Koper se lahko bodoči maturantje izobražujejo po dveh srednješolskih izobraževalnih programih:

  • po programu Gimnazija, v okviru katerega so splošni in športni oddelki;
  • po programu Strokovna gimnazija – Umetniška gimnazija, v okviru katerega so oddelki likovne in glasbene smeri.

Vsi programi trajajo štiri (4) leta. Ob koncu četrtega letnika dijaki opravljajo splošno maturo.

 

Šolski koledar

Maj

2024
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Novice in obvestila

20.04.2024
10.04.2024

Strani