1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1.1. Naziv zavoda, ki izdaja katalog

GIMNAZIJA KOPER
Cankarjeva 2, 6000 Koper
Telefon: 05 61 17 270
Mobi.: 051 260 758
E-naslov: info@gimkp.si

1.2. Odgovorna uradna oseba: Bruno Petrič, ravnatelj

1.3. Datum prve izdelave kataloga: 1. 9. 2009

1.4. Datum zadnje spremembe: 4. 6. 2021

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. ORGANIGRAM OZ. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

2.1.1.Kratek opis delovnega področja zavoda

Gimnazija Koper je bila ustanovljena 20. 10. 1945 in je po nekajkratnih šolskih povojnih reformah spet v celoti gimnazija. Vpisana je pri Temeljnem sodišču v Kopru v sodni register pod št. 1-18-00 dne 25. 3. 1974. Z odločbo štev. 601-13/91 z dne 6. 1. 1993 je bila ponovno verificirana z dodatno alinejo, da izpolnjuje pogoje tudi za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa gimnazija. Po sprejetju nove zakonodaje v marcu 1996 je Vlada RS 22. 5. 1997 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Koper (št. 022-04/97-14). 22. 8. 1997 je datum začetka poslovanja v novi pravnoorganizacijski obliki (sprememba ustanovitelja, oseb, pooblaščenih za zastopanje, preoblikovanje v javni zavod, sprememba firme). Gimnazija Koper opravlja javno službo na področju srednješolskega splošnega izobraževanja.

Od ustanovitve leta 1945 koprska gimnazija uspešno opravlja nalogo ključne splošnoizobraževalne srednje šole s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre, saj je bila in ostaja osrednja ustanova za najširši kadrovski razvoj v svojem okolju. Z izbranimi izobraževalnimi programi in kakovostnim poukom pripravlja dijake na maturo in nadaljnje šolanje, pri čemer razvija vse njihove zmožnosti, od znanstvenih (naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih) do umetniških in športnih.

2.1.2. Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • Pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo
 • Pouk po predmetniku in učnem načrtu za športna gimnazija
 • Pouk po predmetniku in učnem načrtu za strokovna gimnazija (umetniška gimnazija) – likovna in glasbena smer
 • Dejavnost v okviru programa izbirnih vsebin
 • Samostojno delo dijakov
 • Druge oblike vzgojnega dela z dijaki
 • Oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem

Šola svojo vizijo in poslanstvo operacionalizira z dolgoročnimi strateškimi cilji gimnazijskega razvoja in kratkoročnimi konkretnimi cilji, zapisanimi v vsakokratnem letnem delovnem načrtu. Šele njihovo dejansko uresničevanje v vsakdanjem šolskem življenju lahko spremeni zgornje visoko doneče besede v stvarnost.

2.2. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Bruno Petrič, ravnatelj

Telefon: 05 61 17 270, 05 61 17 272

E-naslov: : bruno.petric1@gimkp.siinfo@gimkp.si

2.3. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA S POVEZAVAMI NA VSEBINO POSAMEZNEGA PREDPISA V PRAVNO-INFORMACIJSKEM SISTEMU REPUBLIKE SLOVENIJE (V NADALJNEM BESEDILU: PIS) IN REGISTRU PREDPISOV EVROPSKE UNIJE

2.3.1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

2.3.2. Druge povezave na državne registre:

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/

2.3.3. Sprejeti strateški in programski dokumenti ter povezave 

 2.3.4. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih zavod vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom 

 • Vpis dijakov v 1. letnik
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačne razrede
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis dijakov iz drugih šol
 • Prešolanje dijakov na druge šole
 • Obravnave dijakov v šolski svetovalni službi
 • Postopek imenovanja ravnatelja

2.3.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod razpolaga

Zavod z njimi ne razpolaga.

2.3.6. Seznam  drugih informativnih zbirk

Povezava- evidenca dejavnosti

3. DOSTOPNOST KATALOGA 

 • Spletna stran . https://www.gimnazija-koper.si
 • V fizični obliki: Cankarjeva ulica 2, 6000 Koper, v tajništvu zavoda od 7. do 13. ure
 • v času šolskih počitnic so uradne ure posebej najavljene na šolski spletni strani.   

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA JAVNIH INFORMACIJ (17. člen Uredbe, Ur. list RS, št 24/16) 

Zavod zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) 

6.1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Ravnatelj Bruno Petrič, Gimnazija Koper, 05 61 17 270, info@gimkp.si

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov: Bruno Petrič, ravnatelj

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov: Bruno Petrič, ravnatelj, 05 61 17 270, info@gimkp.si

6.2.POLITIKA ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov Šola za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev in dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje osebne podatke učencev in dijakov ter staršev oziroma skrbnikov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Naša politika varovanja podatkov vsebuje:

 • uporabnike natančno seznanimo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce; - podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli druga oseba;
 • svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, da je v njih čim manj naslovov z napakami,
 • upoštevamo pravila evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EUR-Lex - 32016R0679 – SL).

Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu oz. ob začetku novega šolskega leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju organizacijskih enot zavoda (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje in drugo) zbiramo vsako šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo eno šolsko leto oz. do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

 • zbiramo za čas šolanja in veljajo do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

Kako uporabljamo zbrane podatke

Zbrane podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev.

Hranjenje zbranih podatkov

Zbrane (vaše) podatke bomo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole: Gimnazija Koper, Cankarjeva ulica 2, Koper ali mail naslov šole: info@gimkp.si

7. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • število vpisanih dijakov
 • število maturantov
 • število zaposlenih
 • šolski koledar

Šolski koledar

September

2022
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Novice in obvestila

10.09.2022

Pages