NOV PREDMETNIK – GIMNAZIJA (SI) za vpisane od šolskega leta 2020/2021 dalje (letno število ur in ure za izbirne predmete) 

PREDMETI 1. letnik št. ur na leto 2. letnik št. ur na leto 3. letnik št. ur na leto 4. letnik št. ur na leto SKUPNO št. ur v programu Maturitetni standard
I - Obvezni predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560 560
Italijanščina 105 105 105 105 420 420
Matematika 140 140 140 140 560 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Zgodovina 70 70 70 70 280 280
Športna vzgoja 105 105 105 105 420  
Glasba 52       52+18*  
Likovna umetnost 52       52+18*  
Geografija 70 70 70   210 315
Biologija 70 70 70   210 315
Kemija 70 70 70   210 315
Fizika 70 70 70   210 315
Psihologija **   70     70 280
Sociologija **     70   70 280
Filozofija       70 70 280
Informatika 70       70 280
 
II - Izbirni predmeti   70–140 70–140 280–420 490–630  
 
III – Druge oblike vzgojno- izobraževalnega  dela 90 90 90 30 300  
Aktivno državljanstvo     35   35  
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30 265  
 
Skupaj (I+II+III)  1209 11751245 11751245 10451185 46744814  
Število tednov pouka 35 35 35 35 140  
Število tednov drugih oblik vzgojno- izobraževalnega  dela 3 3 3 1 10  

Pojasnila k predmetniku:
* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku. Glede na umestitev teh predmetov se ure za izbirne predmete oz. interdisciplinarni tematski sklop (ITS) določijo tako, da zakonsko določena maksimalna obremenitev dijakov ni presežena. V sklopu programa mora šola dijaku zagotoviti med 490 in 630 ur pouka izbirnih predmetov.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS)

  • ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji različnih disciplin oziroma predmetov.
  • Šola oblikuje ITS na podlagi učnih načrtov posameznih izbirnih predmetov oziroma na podlagi posebnih (izbirnih) znanj iz učnih načrtov obveznih predmetov ter kroskurikularnih tem in učnih načrtov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer v obsegu 105 ur letno v 2. in/ali 3. letniku.
  • ITS vključuje najmanj 3 različne predmete, tako da je zastopanost vključenih predmetov uravnotežena (noben predmet ne sme imeti prevladujoče vloge).
  • Šola dijakom ponudi več ITS, kot je oddelkov v posameznem letniku.

Šola mora s ponujenimi ITS zagotoviti uravnoteženo zastopanost različnih predmetnih področij.

Šolski koledar

Junij

2022
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Novice in obvestila

Pages