Poslovnik Sveta staršev Gimnazije Koper

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen poslovnika)

Poslovnik Sveta staršev Gimnazije Koper (v nadaljevanju: poslovnik) ureja delovanje Sveta staršev Gimnazije Koper (v nadaljevanju: svet staršev), in sicer njegove pristojnosti in naloge, sestavo in organiziranost, način dela, imenovanje upravnega odbora šolskega sklada, volitve in mandat predstavnikov staršev v svetu šole ter druge zadeve.

O vprašanjih v zvezi z delom in odločanjem sveta staršev, ki niso urejena s poslovnikom, odloči svet staršev na seji s posebnim sklepom. Svet staršev lahko izjemoma s posebnim sklepom odloči tudi, da v določenih primerih postopa drugače, kot je določeno s tem poslovnikom.  

2. člen
(opredelitev sveta staršev)

Svet staršev je organ šole za organizirano uresničevanje interesov staršev in zakonitih zastopnikov (v nadaljevanju: starši) učencev, vključenih v Gimnazijo Koper (v nadaljevanju: gimnazija).

Svet staršev je pri opravljanju svojih nalog odgovoren staršem, ki jih predstavlja.

Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja gimnazija.  

3. člen
(javnost delovanja)

Delo sveta staršev je javno.

Svet staršev zagotavlja javnost dela med drugim tudi z javno objavo zapisnikov sej sveta staršev.

V primeru, ko to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, se deli zapisnika, ki takšne podatke vsebujejo, prekrijejo tako, da njihova vsebina ni razvidna.  

 

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA STARŠEV

4. člen
(pristojnosti in naloge sveta staršev)

Svet staršev ima naslednje naloge in pristojnosti:

Voli:

 •  predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole (66. člen ZOFVI).

Imenuje:

 • upravni odbor šolskega sklada (135. člen ZOFVI).

Predlaga:

 • zadeve v obravnavo svetu šole (48. člen ZOFVI),
 • nadstandardne programe (66. člen ZOFVI),
 • predstavnike staršev za upravni odbor šolskega sklada (135. člen ZOFVI),

Obravnava:

 • pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (66. člen ZOFVI),

Daje soglasje:

 • k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah (66. člen ZOFVI),
 • k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred (10. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov).

Daje mnenje:

 • o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja (66. člen ZOFVI, 53. a člen ZOFVI),
 • o letnem delovnem načrtu (66. člen ZOFVI),

Razpravlja:

 • o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki (66. člen ZOFVI).

Sodeluje pri nastajanju:

 • predloga programa razvoja šole (66. člen ZOFVI),
 • predloga vzgojnega načrta (66. člen ZOFVI,),
 • pravil šolskega reda (66. člen ZOFVI).

Lahko sprejme:

 • svoj program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje (66. člen ZOFVI).

Lahko ustanavlja oziroma oblikuje:

 • delovne skupine v dogovoru z vodstvom šole (66. člen ZOFVI).

Se lahko povezuje:

 • v lokalne in regionalne aktive svetov staršev (66. člen ZOFVI).

Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (66. člen ZOFVI).  

Poleg nalog in pristojnosti iz prvega odstavka tega člena ima svet staršev še naslednje pristojnosti:

 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in namestnika predsednika sveta staršev,
 • spremlja delovanje upravnega odbora šolskega sklada,
 • poda svoje mnenje o vprašanjih, predlogih in pobudah, naslovljenih na svet staršev,
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami,
 • sprejema spremembe poslovnika,
 • lahko imenuje člane delovnih skupin.

 

III. SESTAVA IN ORGANIZIRANOST SVETA STARŠEV

5. člen
(sestava sveta staršev)

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.

Predstavnik oddelka je lahko le starš učenca oddelka.

Predstavnika izvolijo starši oddelka izmed sebe na prvem roditeljskem sestanku. Starši imajo za vsakega svojega otroka v oddelku po en glas.

Posamezni starš ne sme biti hkrati predstavnik več oddelkov.

6. člen
(pristojnosti in naloge predstavnika)

Član sveta staršev je dolžan obiskovati seje sveta staršev. Če se seje ne more udeležiti, mora o tem obvestiti predsednika sveta staršev (v nadaljevanju: predsednik) oz. tajništvo gimnazije.

Član sveta staršev je na seji dolžan poročati o sklepih roditeljskih sestankov oddelka ter posredovati zbrana vprašanja, mnenja in pobude staršev oddelka.

Član sveta staršev je najkasneje na prvem naslednjem roditeljskem sestanku po seji dolžan obvestiti starše oddelka o poteku seje in sprejetih sklepih.  

7. člen
(mandat predstavnika in prenehanje funkcije)

Mandat člana traja od izvolitve do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Število ponovnih izvolitev ni omejeno.

Članu funkcija predčasno preneha v naslednjih primerih:

 • z odstopom,
  • z razrešitvijo,
  • z dnem, ko njegovemu otroku preneha status dijaka oddelka, katerega predstavlja.

Vlogo člana, ki mu je prenehal mandat prevzame namestnik predstavnika staršev, če pa ta ni določen, novega člana izvolijo starši na roditeljskem sestanku.  

8. člen
(predsednik in volitve predsednika)

Predsednik predstavlja, zastopa in vodi svet staršev.

Predsednika izmed sebe izvolijo člani sveta staršev na prvi seji sveta staršev.  

9. člen
(pristojnosti in naloge predsednika)

Predsednik sveta staršev:

 • vodi in organizira delo sveta staršev,
 • sklicuje seje sveta staršev, predlaga dnevni red in vodi seje sveta staršev,
 • podpisuje zapisnike sej sveta staršev ter pobude, mnenja in pisne odpravke sklepov sveta staršev,
 • sodeluje z ravnateljem,
 • skrbi za upoštevanje poslovnika,
 • opravlja druge naloge, za katere ga zadolži svet staršev v skladu z veljavnimi  predpisi.

 

10. člen
(mandat predsednika)

Mandat predsednika traja do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Število ponovnih izvolitev ni omejeno.

Predsedniku funkcija predčasno preneha v naslednjih primerih:

 • z odstopom,
  • z razrešitvijo,
  • z dnem, ko mu preneha funkcija predstavnika oddelka.

 

V primeru prenehanja funkcije predsednika delo predsednika prevzame namestnik predsednika. Na prvi seji po prenehanju funkcije svet staršev izvoli novega predsednika.  

11. člen
(namestnik predsednika)

Predsednik ima svojega namestnika.

Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik in nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.

Za volitve in mandat namestnika predsednika se smiselno uporabljajo določbe o volitvah in mandatu predsednika.  

 

IV. NAČIN DELA SVETA STARŠEV

12. člen
(opredelitev načina dela)

Svet staršev dela in odloča na sejah.

Seje se izjemoma lahko izvedejo tudi v obliki dopisne seje.

O potrebi za sklic seje zaradi odločanja o posameznih zadevah predsednika sveta staršev obvesti ravnatelj. Pobudo za sklic lahko dajo tudi člani sveta staršev ali svet šole.

13. člen
(seja)

Svet staršev ima v šolskem letu najmanj dve seji, in sicer prvo v začetku šolskega leta pred koncem septembra in drugo v zadnjem trimesečju šolskega leta pred zaključkom pouka.

Prvo sejo sveta staršev v šolskem letu skliče ravnatelj. Ostale seje skliče predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika.

14. člen
(dopisna seja)

Predsednik oziroma drug sklicatelj lahko v izjemnih primerih, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo določenega vprašanja, skliče dopisno sejo.

Dopisna seja poteka po elektronski pošti. Izvede jo predsednik ali predstavnik, ki ga pooblasti predsednik (v nadaljevanju: izvajalec).

Izvajalec posreduje predstavnikom po elektronski pošti predlog sklepa dopisne seje, skupaj z njegovo utemeljitvijo in potrebnim gradivom. Obenem posreduje tudi rok za podajo mnenj in glasovanje.

Rok za podajo mnenj in glasovanje ne sme biti krajši od dveh delovnih dni.

Predlagani sklep je sprejet, če zanj v določenem roku glasuje več kot polovica predstavnikov.

15. člen
(vabilo na sejo)

Predsednik oziroma sklicatelj seje o seji z vabilom obvesti vse predstavnike in druge, navzočnost  katerih je potrebna za izvedbo seje.

Vabilo se 8 dni pred sejo lahko posreduje po redni ali elektronski pošti. O tem se dogovorijo predstavniki na prvi seji. Izjemoma je ta rok lahko krajši.

Hkrati z vabilom se posreduje tudi gradivo za sejo.

Vabilo na sejo se objavi tudi na spletni strani gimnazije.

16. člen
(vodenje seje)

Sejo vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika. V primeru odsotnosti obeh vodi sejo predstavnik, ki ga z javnim glasovanjem izbere svet staršev.

Prvo sejo v šolskem letu vodi do izvolitve predsednika ravnatelj. Na začetku prve seje v šolskem letu ravnatelj ugotovi sestavo sveta staršev za tekoče šolsko leto, takoj zatem pa steče postopek volitev predsednika. Na prvi seji se člani sveta staršev seznani s tem poslovnikom.

17. člen
(sklepčnost)

Predsedujoči pred začetkom seje preveri sklepčnost. Svet staršev je sklepčen, če je na seji navzoča večina predstavnikov.

V primeru nesklepčnosti predsedujoči preloži sejo in določi datum nadaljevanja seje. Če je o posamezni točki dnevnega reda nujno potrebno sprejeti odločitev, lahko predsedujoči odloči, da prisotni člani kljub nesklepčnosti razpravljajo o nujni točki dnevnega reda, odločanje pa se izvede naknadno po pravilih, ki veljajo za dopisno sejo.

18. člen
(potek seje)

Predsedujoči na začetku seje predlaga v obravnavo dnevni red, ki je bil poslan z vabilom. Predstavniki in vabljeni na sejo lahko z utemeljitvijo predlagajo spremembo dnevnega reda. Predsedujoči uvrsti dodatne točke na dnevni red le, če obravnava teh točk ni zahtevna in ne potrebuje priprave gradiva. V nasprotnem primeru uvrsti predlagane dodatne točke na dnevni red naslednje seje.

Po potrditvi dnevnega reda začne predsedujoči z obravnavo točk dnevnega reda. Predsedujoči lahko pozove predlagatelje posameznih točk, da podajo krajšo obrazložitev in dodatna pojasnila. Ko predlagatelj konča z obrazložitvijo, predsedujoči odpre razpravo.  

19. člen
(vzdrževanje reda na seji)

Predsedujoči skrbi za red med sejo.

Udeleženci v razpravi se morajo prijaviti k razpravi in počakati, da jim predsedujoči da besedo. Razpravljanje je dovoljeno v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsedujoči opomni.

20. člen
(odločanje)

Svet staršev sprejema svoje odločitve z glasovanjem. Če v poslovniku ni določeno drugače, je predlog sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Glasovanje je javno. Javno glasovanje se izvede z dvigom rok.

Svet staršev glasuje tajno, kadar tak način glasovanja določajo predpisi ali splošni akti šole ali kadar člani sami tako odločijo. Tajno glasovanje se izvede z glasovnicami.

Člani se lahko vzdržijo glasovanja.

Če je v zvezi s posameznim vprašanjem podanih več različnih predlogov, glasujejo predstavniki o vsakem predlogu ločeno, po vrstnem redu, v katerem so bili predloženi.

V primeru glasovanja z glasovnicami se po končanem postopku glasovnice shranijo v zapečateni kuverti, ki se hrani kot priloga zapisnika.

21. člen
(zapisnik)

O poteku seje se vodi zapisnik. Zapisnikarja zagotovi vodstvo gimnazije. Zapisnik seje mora vsebovati najmanj:

 • datum in uro začetka seje in navedbo prostora, v katerem je seja potekala,
 • seznam prisotnih (lahko v prilogi zapisnika)
 • podatek o sklepčnosti (v primeru, da se udeležba med sejo spreminja, mora biti sklepčnost navedena pri vsakem glasovanju),
 • sprejeti dnevni red seje,
 • kratek povzetke razprave o točkah dnevnega reda,
 • natančno besedilo predlaganih sklepov, danih na glasovanje,
 • izide glasovanja z ugotovitvijo, ali je posamezen sklep sprejet ali ne,
 • imeni in podpisa predsedujočega seji in zapisnikarja,
 • pečat šole.

Zapisniku mora biti priloženo tudi pisno gradivo, obravnavano na seji.

Zapisnikar v petih delovnih dneh izdela predlog zapisnika in ga v elektronski obliki posreduje navzočim na seji. Ti lahko najkasneje v petih delovnih dneh posredujejo morebitne pripombe predsedujočemu, ki uredi in oblikuje končno vsebino zapisnika, zapisnik podpiše in ga posreduje tajništvu gimnazije.

Original zapisnika z vsemi prilogami se hrani v arhivu sveta staršev v tajništvu gimnazije. Zapisnik se arhivira v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in predpisi o šolski dokumentaciji.  

 

V. ŠOLSKI SKLAD

22. člen

Svet staršev imenuje dva člana v upravni odbor šolskega sklada.

Svet staršev na seji v šolskem letu obravnava poročilo upravnega odbora šolskega sklada o delovanju v preteklem šolskem letu in morebitni načrt za tekoče šolsko leto.  

 

VI. VOLITVE IN MANDAT PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVETU ŠOLE

23. člen
(volitve predstavnikov staršev v svetu šole)

Svet staršev voli predstavnike staršev v svetu gimnazije. 

Kandidate za predstavnike staršev v svetu šole lahko predlaga vsak član sveta staršev izmed vseh staršev učencev šole.

24. člen
(mandat predstavnikov staršev v svetu šole)

Predstavniki staršev v svetu šole predstavljajo stališča staršev in sveta staršev. O vsebini razprave na sejah sveta šole in sprejetih sklepih sproti obveščajo svet staršev.

Predstavniki staršev v svetu šole so izvoljeni za štiri leta. Zaporedoma so lahko izvoljeni največ dvakrat.

Predstavniku staršev v svetu šole funkcija predčasno preneha v naslednjih primerih:

 • z odstopom,
  • z razrešitvijo,
  • z dnem, ko njegovemu otroku preneha status učenca šole.

Novega predstavnika izvoli svet staršev na naslednji seji.  

 

VII. KONČNE DOLOČBE

25. člen
(spremembe poslovnika)

Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev poslovnika lahko poda vsak predstavnik ali ravnatelj. Svet staršev obravnava in sprejema pobude za spremembe oziroma dopolnitve poslovnika na enak način kot sam poslovnik.

26. člen
(začetek veljavnosti poslovnika)

Poslovnik sprejme svet staršev na seji z večino glasov vseh članov.

Poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu.

 

Koper, 26. 5. 2016

Predsednik sveta staršev:

Miran Fleihtinger

Šolski koledar

Januar

2021
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Novice in obvestila

08.01.2021
28.12.2020
28.12.2020
06.11.2020
27.10.2020
27.10.2020

Pages