PROGRAM KOMBINIRANEGA ODDELKA UMETNIŠKE GIMNAZIJE – GLASBENA SMER – MODUL B – PETJE, INSTRUMENT

Tedensko število ur + ure za izbirne predmete.

Pri izvajanju strokovnih predmetov glasbene smeri z Gimnazijo Koper sodeluje Glasbena šola Koper, kjer se poučujejo skoraj vsi strokovni predmeti. Poučuje jih šestnajst učiteljev, zaposlenih na Gimnaziji Koper, in petnajst učiteljev Glasbene šole Koper.

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Štev. v programu Maturitetni standat
slovenščina 4 4 4 4 560 560
italijanščina 2 3 3 2 (+2) 350/420 420
matematika 4 4+1 4 4 595 560
angleščina 3 3 3 3 (+2) 420/490 420
zgodovina 2 2 2 (+3) 210/325 280
športna vzgoja 3 3 3 3 420  
likovna umetnost   1     35  
geografija 3       105  
biologija 2 2     140+35*  
fizika 2 2     140  
psihologija     2   70  
filozofija       2 70  
informatika   2     70  
solfeggio 3 2 2 2 315  
zgodovina glasbe     2 4 210  
glasbeni stavek   2 2 2 245  
klavir 1 1 1 1 140  
petje – instrument 3 3 3 3 420  
zbor – orkester   2 2 2 210  
komorna igra     2 2 140  
dopolnilni inštrument     1   35  
ure za izbirne predmete             2    
SKUPAJ  ur/teden   obvezne izbirne vsebine (OIV) 33    90* 35    90* 37    90* 35    30    

 

* 35 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru ekologije  

(+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku